Juridiska programmets grundlag 23.11.2020/1

1 § Syfte och tillämpningsområde

Denna lag tillämpas av studeranden på det Juridiska programmet vid Västra Nylands folkhögskola.

Lagen ska främja inlärning, ordning, studerandenas sammanhållning samt Annas mentala hälsa.

2 § Definitioner

När Anna nämns i denna lag är det fråga om det Juridiska programmets lärare. Övriga personer är antingen lärare på enskilda kurser (lär.) eller studerande (stud.).

I denna lag avses med studerande främst de som studerar på det Juridiska programmet.

3 § Närvaro

Alla studeranden ska vara på plats i klassrummet under lektionstid om inte annan information givits ut.

1 mom. blir inte tillämpligt de dagar som bil- eller tågresan från Helsingfors till Karis känns extra mödosam.

Det som står i 1 mom. gäller inte heller när undervisningen läggs på distans. Under distansundervisningen bör minst två (2) personer lägga på sin kamera för att Anna inte ska bli galen. (30.11.2020)

4 § Lektionstider

Lektionstider på denna studielinje följer tidtabellen för tågrutten Helsingfors–Karis–Åbo.

Lektionen börjar alltid tre (3) minuter efter angiven tidpunkt.

Lektionen slutar tidigare då:
1) Annas röst inte håller, eller
2) en hemuppgift inleds på lektionstid som studeranden anser vara lättare att göra senare på kvällen efter en vilopaus.

4a § Specificerande bestämmelse till 4 §

I början av lektionen ska åtminstone 20 minuter väntas, så att även Henri (stud.) vaknar och hinner ta sig till lektionen.

Denna bestämmelse gäller speciellt måndagar.

5 § Corona och straffbestämmelser

Studeranden ska använda ansiktsmasker i skolbyggnaden.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet hostar på en annan ska för misshandel dömas till böter eller fängelse i högst två år. Försök är straffbart.

Den som genom hot om att hosta på en annan förmår någon att företa eller underlåta en handling ska, om inte strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för utpressning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 § Barnarbete

Den som vill införskaffa sig en tygmask kan vända sig till Anna som har sina söner att sy masker för skäligt vederlag.

7 § Uppskatta Annas man

Annas man, som säger till när Anna ställer för höga krav på studeranden, ska uppskattas. Han är svaret till bönerna från de mörkaste lässtunderna inför Annas tentamen.

8 § Mappen

Studeranden ska lära sig legalitetsprincipen samt allmänbildning 0.1 och lägga informationen i mappen. Råkar studeranden ha ett hål i mappen är det kört.

De studeranden som kommit från militären ska ta sin hjärna från hyllan omedelbart då de börjar studierna vid VNF.

*Mappen är termen Anna använder för ”hjärnan”.

9 § Att skriva juridiska texter och svar

En juridisk vetenskaplig text kan inte innehålla för många fotnötter.

Vid tentamen eller inträdesprov, om man är osäker eller inte vet svaret, lönar det sig att bullshitta.

(Denna paragraf har utfärdats med specialkunskap av Sophie (lär.))

10 § Blåbär

Enligt Jockes (lär.) visa ord har man varit vårdslös då man befinner sig i blåbärsskogen, där någon ligger raklång i blåa kläder bland blåbärsbuskarna, och man springer över personen i fråga.

11 § Matvanor i Österbotten

Under lunchen ska matvanor från österbotten diskuteras och debatteras. Då Amanda (stud.) är den enda från Österbotten får hon ensam stå för sin synpunkt.

Informationen, som tillämpas i diskussionerna som denna paragraf hänvisar till, grundar sig enbart på Amandas kunskap.

12 § Att gå till butiken

Studeranden borde promenera till butiken som ligger på gångavstånd från skolan.

Det som stadgas i 1 mom. gäller inte Edwin (stud.) som får ta bilen trots avsaknaden av förhinder att promenera.

(Syftet med denna bestämmelse är att främja studerandes hälsa, se närmare i förarbete till lagen.)

14 § Pallflyttning

Då någon bjuder mat i sin internatslägenhet ska var och en hämta med sin egen pall och samtliga matkärl.

13 § Fönsterinklättring

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet lämnat sin nyckel antingen innanför lägenheten eller i skolbyggnaden kan klättra in genom fönstret som lämnats öppet för just detta ändamål.

Denna paragraf gäller oberoende av tid på dygnet.

14 § Främjande av sammanhållning

Studeranden ska för att främja sammanhållning ordna spelkvällar i sällskapsrummet. Spelkvällar varar ända tills Pontus kommer och stänger dörrarna.

För att främja ännu närmare sammanhållning kan studeranden ta kvällspromenader. Promenaderna äger rum mellan 21.00 och 06.00.

Vad som stadgas i 1 mom. gällande varaktigheten gäller inte Saara (stud.), då hon har läggdags senast 22.00.

15 § Samarbete med andra linjer

I stunder då inspirationen och motivationen för uppgifter är lite mindre kan man vända sig till studeranden på andra linjer. Resultatet kan vara en fin idé för ett blogginlägg.

16 § Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 29 november 2020.

Bestämmelser som behövs för att verkställa lagen utfärdas genom en separat lag.

 

Karis den 23 november 2020
Juridiska programmet
Saara & Jolanda

Stadfäst av
Namu-linjen (Natur och medicin)
Patricia (Patu)