Juridiska programmet

Vill du förbereda dig för att komma in vid universitet eller högskola? Eller vill du studera juridik för att öka dina kunskaper i rättsvetenskap för att ditt yrke kräver det? Då har du hittat rätt!

Behovet av juridisk kunskap växer. Insikter i lag och rätt utgör en värdefull merit idag. Den här studielinjen riktar sig till alla som har intresse för juridik och rättsvetenskap.

Jag sökte in till Helsingfors juridiska på våren efter studentskrivningarna men kom inte in. Då bestämde jag mig för att ha ett mellanår i arbetets tecken. Men så blev jag tipsad om VNF och att söka hit var årets bästa beslut. Studierna intresserar mig verkligen och miljön här på skolan är perfekt för att läsa till inträdesprov.

– Sara Huldin, Raseborg

Studiebesök och studier med likasinnade

Ta tillfället i akt att fördjupa dig i juridisk problemlösning tillsammans med likasinnade. Få tips om studieteknik och fördjupa dig i den litteratur som krävs för inträde vid juridisk eller rättsvetenskaplig fakultet .

Via studiebesök till olika instanser får du bekanta dig i praktiken med hur domstolsväsendet fungerar i vårt land. Vi har också gjort studiebesök till internationella domstolar, t.ex. har vi i många år rest till Nederländerna och besökt International Criminal Court (ICC) i Haag.

Du kan också välja kurser från linjen Natur och medicin.

Juridikstudier på heltid, med andra som har samma mål, höjer dina chanser att komma in till fortsatta studier.

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Om du inte direkt kommer in till ditt första alternativ och tackar ja till det andra, kan det vara knepigt att senare komma in dit du egentligen ville. Genom att vänta till nästa ansökningstillfälle kan du söka in på nytt och ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats. Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan och vidarestudier under ett år på VNF!

Siktar du på att höja dina studentexamensresultat?

Våra lärare är flexibla och stöder alla studerande som siktar på att höja sina studentexamensresultat under läsåret. För den som siktar på att höja i naturvetenskapliga ämnen erbjuds dessutom förberedande kurser. Skrivningarna sker vid ditt tidigare gymnasium.

Facebook @juridiskaprogrammet 
Instagram @vnfjuridiska

 

”Särskilt under tiden vi förberedde oss för inträdesproven hade jag jättemycket nytta av att jobba tillsammans med människor i samma situation.”

Efter VNF-året kom Emilia in på Åbo akademi, rättsnotarie.

– Jag har absolut fått ett försprång. Om man söker direkt efter gymnasiet är man nog lite vilsen. Studierna här är breda och mångsidiga. Vi har lärt oss om många olika rättsområden och t. ex. hur man söker i lagboken och hur man hittar förarbeten. Man kan välja själv hur mycket man satsar, det finns extra kurser som t. ex. ÅA:s Öppna universitets kurser man kan gå. Särskilt under tiden vi förberedde oss för inträdesproven hade jag jättemycket nytta av att jobba tillsammans med människor i samma situation. Genom att förhöra varandra och diskutera får man nya perspektiv. Jag rekommenderar studierna för dem som vill ha ett försprång, också då man väl kommit in till vidare studier.

 

Juridikens grunder

Kursen är indelad i två delar del I (4sp) del II (6sp). Del I grunderna i offentlig rätt, EG-rätt och allmän rättslära och del II privaträtt. Kursen innefattar en introduktion till vårt gällande rättssystem.

Förvaltningsrätt

Målet är att ge de studerande insikt i det förvaltningsrättsliga rättskyddssystemet och förvaltningsrättens allmänna begrepp och principer. Under kursen granskas förvaltningslagen och grunderna för god förvaltning.

Miljörätt och förvaltningsstruktur

Kursen ger grundläggande kunskaper i miljölagstiftningen och miljöförvaltningen i Finland och i EU. På kursen behandlas bl.a. miljö-förvaltningens organisation, miljörättens rättskällor, förvaltningsförfarande i miljöfrågor samt olika miljörättsliga regleringar.

Introduktion till allmän rättslära

Målet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskap i rättens teori och begreppsbildning och de viktigaste inriktingarna inom den juridiska forskningen. I kursen ingår även de stora rättssystemen och deras utveckling samt rättskälleläran.

Informationssökning och inlärningsmetoder

Målet är att förbättra studerandes studieteknik både lästekniken, skrivtekniken, hur man skriver tentsvar och rättsfallsövningar. Målet är att öka studerandenas förmåga till självständigt utredningsarbete och till kritisk värdering av rättslig forskning.

Studievägledning i juridik

Målet är att de studerande skall lära känna den fysiska och sociala studiemiljön samt att få allmän kunskap om studier i juridik, studieuppläggningen och vägledning för eventuella fortsatta studier.

Studier inför inträdesprov

Målet med de handledda instuderingstimmarna är till en början främst att ge studerande insikt i olika instuderingsalternativ. Under vårterminen kommer kursen att handla om genomgång av relevant inträdeslitteratur till universitet och högskolor inom det juridiska området. Inträdesmaterialet bearbetas grundligt och de studerande får testa sina kunskaper genom s.k. simulerade inträdesprov.

Uppgörande av juridiska urkunder

Målet med kursen är att ge studerande kunskaper i uppgörande av några grundläggande juridiska urkunder såsom fullmakter, avtal, äktenskapsförord och testamenten.

Skadeståndsrätt

Målet med kursen är att ge studerande en inblick i skadeståndsrättens allmänna läror, ansvarsgrunder och ersättningsgilla skador. Dessutom behandlas det även kort om miljöskador och produktansvar.

Immaterialrätt

Målet är att presentera de olika immaterialrätterna, främst upphovsrätten, patenträtten och varumärkesrätten.

Köprätt

Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i köprättens centrala delar. Kursinnehållet baserar sig på boken ”Huvudpunkter i köplagen”.

Skatterätt

Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens centrala delar, kursen bygger på boken ”Inledning till skatterätten”.

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Målet med kursen är att ge en översikt över den juridiska regleringen av äktenskapet, barnets ställning och andra familjeanknytande lagstiftningar samt en genomgång av arvs- och testamentsrätten.

Folkrätt

Målet med kursen är att ge de studerande grundläggande kunskap i vad folkrätten är, det internationella rättsystemets mest centrala delar samt något av dess underliggande logik och strukturer.

”Natur och medicin möter Juridik”

Problembaserat arbete där Natur och medicin-linjens studerande möter Juridiska programmets studerande i studier kring för naturvetarna relevanta juridiska problem. I blandade grupper arbetar de studerande med problemställningar som i kursens slutskede presenteras för samtliga kursdeltagare. Arbetet handleds av Bodil Westerlund från den naturvetenskapliga sidan och Anna Lönngren från juridiska sidan. Under kursen görs ett besök till den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors (ECHA).

Anna Lönngren

linjeledare för Juridiska programmet

”Min pedagogiska syn handlar om att se den enskilda studerandes möjligheter och utmaningar inom juridiken”

Utbildning/studier:

PM i offentlig rätt. Behörig lärare i rättsvetenskapliga ämnen.

Efter examen jobbade jag med studerandes rättigheter och framför allt kring frågor kring funktionshindrades rättigheter. Jag har en gedigen undervisningserfarenhet i så gott som juridikens alla delområden, med ett speciellt intresse för den offentliga rätten. Förutom undervisning vid VNF har jag även undervisat vid YH Novia och ÖPU vid ÅA.

Min pedagogiska syn handlar om att se den enskilda studerandes möjligheter och utmaningar inom juridiken. Genom en flexibel, varierande och informativ undervisning öka på kunskapen hos de studerande. Att tillsammans förkovra oss i juridikens spännande värld.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Min målsättning med det Juridiska programmet är att väcka eller kvarhålla den enskilda studerandes intresse för juridik. Att ge de verktyg som behövs för att möjliggöra studier i juridik både under läsåret vid VNF som även vid fortsatta studier. Min målsättning är att alla efter året vid VNF kommer in dit de vill!

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Juridik är inte svårt! Ibland bara ganska mycket detaljer…

"Att vara konstant omringad av människor med likadana målsättningar har hjälpt mig att hitta motivationen och att studera effektivare." Jolanda Hellsten, Helsingfors

Under min tid vid det juridiska programmet har jag fått en bättre uppfattning om juridiken som ämne och en större insikt i hur jag ska studera för att lära mig. Det som ändå gett mig mest är gruppen jag studerar med. Att vara konstant omringad av människor med likadana målsättningar har hjälpt mig att hitta motivationen och att studera effektivare. Trots att vi alla strävar efter samma mål har det inte någonsin varit en tävling.

"Det är helt klart värt att söka till VNF!" Jannica, Pargas

Jag sökte till VNF när jag fick veta att jag inte kommit in till universitetet. Jag ville nämligen inte ta ett mellanår utan ville hellre studera och preppa mig inför att söka in på nytt följande år. Under året på VNF har jag lärt mig mycket nytt och fått en mycket bredare allmänbildning inom juridiken. Det är helt klart värt att söka till VNF!

"Genom att komma hit kan jag upprätthålla de kunskaper jag fick då jag läste till inträdesprovet, och samtidigt lära mig mera." Janeta, Korsholm

Jag sökte till VNF då jag inte kom in till juridiska fakulteten i Vasa. Genom att komma hit kan jag upprätthålla de kunskaper jag fick då jag läste till inträdesprovet, och samtidigt lära mig mera. I nästa år söker jag till universitetet på nytt och hoppas att jag då har allt som krävs för att komma in. Stämningen här på skolan är bra och vi har en trevlig liten juridikgrupp där man inte behöver vara rädd för att göra bort sig. Att komma till VNF var ett bra beslut.

"Mitt år här har varit ett ypperligt tillfälle för mig att utveckla mina kunskaper i juridik och att förbereda mig inför kommande inträdesförhör." Fanny, Esbo

Jag har alltid haft ett stort intresse för juridik och beskedet om att jag inte blivit antagen till Juridiska fakulteten i Helsingfors var en stor besvikelse. Av några bekanta fick jag höra om Juridiska programmet vid VNF. Mitt år här har varit ett ypperligt tillfälle för mig att utveckla mina kunskaper i juridik och att förbereda mig inför kommande inträdesförhör. Ett lärorikt och minnesvärt år!