Avtalsrätt, 5 sp (ÅA)

2–4.10.2020

Kurssin opetuskieli on ruotsi.

Inom kursen behandlas juridiska frågor som kan uppkomma mellan olika avtalsparter. Om ett avtal är ofullständigt eller diffust formulerat bör man finna en sådan lösning som är rättvis gentemot bägge parter. Inom kursen behandlas också, som ett exempel på en särskild avtalstyp, köpavtalet.

Målsättning:

Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt). Kursen innefattar följande delområden: Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

Lärandemål:

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

Undervisningsform

Föreläsningskurs (föreläsningar och litteraturstudier).

Examinationsform

Skriftlig tentamen. Tentamenstillfällen: 13.10, 10.11 och 8.12.

Kurslitteratur:

  1. Wilhelmsson & Sévon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl., 2006.
  2. Sandvik & Sisula-Tulokas: Internationella köplagen, 2013.
  3. Saarnilehto: Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain., 2009.

Författningar:

  • Köplag (355/1987)
  • F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
  • L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6
  • Jordabalk (540/1995) kap. 2
  • Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag
  • L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag
  • L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

Kurslitteraturen kan lämpligen lånas från Åbo Akademis bibliotek/ASA-biblioteket, Fänriksgatan 3 (öppet må–to kl. 9–20 och fre 9–16). Böcker kan också fås via fjärrlån på lokala bibliotek i det fall att dessa inte finns tillgängliga på studieorten. Författningarna finner man på www.finlex.fi.

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fredag18–20.30, lördag och söndag 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 25.9.2020