Skadeståndsrätt, 5 sp (ÅA)

11–13.10.2019

Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda kunskaper om den utomkontraktuella skadeståndsrätten, samt en översikt över skadestånd vid avtalsbrott. Kursen omfattar följande frågor och områden: allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt och skadestånd i avtalsförhållanden.

Lärandemål

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna de centrala delarna av skadeståndsrätten. Man ska bland annat kunna diskutera skadeståndets funktioner och förklara vad som i systematiskt avseende menas med begreppen ansvarsgrund, orsakssamband och ersättningens omfattning. Man förväntas vidare kunna redogöra för de grundläggande rekvisiten för skadeståndsansvaret och diskutera den närmare tolkningen och tillämpningen av skadeståndsrättsliga normer.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar och litteraturstudier. Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur:

 1. Ståhlberg, Pauli – Karhu, Juha: Finsk skadeståndsrätt. Helsingfors: Talentum 2014. (eller alternativt den finskspråkiga bok som anges nedan)
 2. Saxén, Hans: Skadestånd vid avtalsbrott: HD praxis i Finland. Juristförlaget 1995.
 3. Routamo, E. – Ståhlberg, P. – Karhu, J.: Suomen vahingonkorvausoikeus. Helsinki: Talentum 2013.
 4. Sandvik, Björn: Tredjemansskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada? Några kommentarer med anledning av HD 2003:124. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2004, s. 75-88. Ingår även i Sandvik, B.: Studier i obligationsrätt, 2015, s. 187-200.
 5. Författare: Sandvik, Björn: Puhdas varallisuusvahinko – mikä se on? Puhtaan varallisuusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta. Defensor Legis 2010, s. 25-36.
  Ingår även i Sandvik, B.: Studier i obligationsrätt, 2015, s. 279-290.

Författningar:

 • SkadeståndsL (412/1974)
 • KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL läsas kursoriskt
 • Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KSL läsas kursoriskt
 • PatientskadeL (585/1986), kursoriskt
 • LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt
 • L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt
 • L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt
 • Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt

Tentamenstillfällen:
kl. 17–21
22.10, 12.11 och 10.12

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 18–20.30, lö 10–15.15 och sö 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 20.9.2019

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu