Introduktion till motiverande samtal, 5 sp (ÅA)

Kursen ändrad till nätkurs.

2.10–30.11.2020

Kursens mål är att ge de studerande en introduktion till den kliniska metoden Motiverande samtal (MI). Motiverande samtal (Motivational Interviewing/MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring.

MI-metoden vill hjälpa människor att formulera en egen förståelse för sina problem, hitta egna argument för förändring, och att stärka människor i deras beslut och åtaganden att genomföra förändring. Metoden används idag i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer, till exempel, alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel, i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Under kursens gång redogörs för vad motiverande samtal är och vilka användningsmöjligheter metoden har. Under kursen får studerande även aktivt öva att leda motiverande samtal och reflektera kring sin egen roll som samtalsledare.

Kursen utgör en enskild kurs inom utvecklingspsykologi. 20 lektioner.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna

  • Redogöra för vad Motiverande samtal är (och inte är), hur metoden skapats och vilka som är de viktigaste innehållskomponenterna
  • Kritiskt reflektera kring samtal och kommunikation i såväl teoretisk som praktisk bemärkelse
  • Analysera sin egen roll i det professionella samtalet utgående från sitt ämnesområde/yrkesområde och ha medvetandegjort sin egen kommunikativa förmåga.

Kurslitteratur:

  1. Miller, W. & Rollnick S. 2013. Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur.
  2. Ortiz, L. 2014. När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Stockholm: Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Examinationsuppgift:

Hemtentamen (litteraturtentamen) samt praktisk uppgift.

 

Lärare: PM, socialpsykolog Anita Andsten

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 60 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 23.9.2020