Marknads- och immaterialrätt, 5 sp (ÅA)

Kursen är fullsatt. En anmälan ger dig en plats på väntelistan.

19–21.11.2021

Avsikten med studieperioden är att ge de studerande inblick i företagsverksamhetens marknadsrättsligt tillåtna ramar både i nationell och internationell belysning samt i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Härvid omfattas reglerna och principerna om tillåten och förbjuden konkurrens och marknadsföring både i förhållande till andra näringsidkare och konsumenter. Företagets förhållande till myndigheter i ett marknadsföringsperspektiv behandlas genom riktlinjerna för integrationen både med hänsyn till EU och mera globala perspektiv såsom WTO varvid bl.a. avskaffandet av handelshinder är aktuellt.

Konkurrensrätt (inklusive offentlig upphandling); immaterialrätt.

Kursen ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna redogöra för begreppen och normerna inom konkurrensrättens och immaterialrättens områden. Studenterna bör även behärska den närmare tolkningen av de relevanta normerna.

Förkunskapskrav

Inledningsstudier i juridik el. grundkurs i juridik.

Kurslitteratur

 1. Uusi kilpailuoikeus, Kuoppamäki, Petri. 2018.
 2. Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – I Sverige, EU och internationellt, Levin, Marianne. 11:e uppl., 2017. Förläggare: Wolters Kluwer

Författningar

 • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 101 och 102 (Europeiska unionens officiella tidning C 115/47, 9.5.2008)
 • Rådets förordning (1/2003) om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser
 • Konkurrenslag (948/2011)
 • L om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)
 • L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)
 • L om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993)
 • L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)
 • UpphovsrättsL (404/1961)
 • PatentL (550/1967) (kap. 1)
 • L om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967), 1-4 §§
 • VarumärkesL (7/1964) (kap. 1)
 • MönsterrättsL (221/1971) (kap. 1)
 • L om nyttighetsmodellrätt (800/1991) (kap. 1)

 

Examinationsform: tentamen

Tentamensdatum: 7.12, 11.1 och 8.2

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 18–20.30, lö 10–15.15 och sö 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 29.10.2021
Kursen är fullsatt. En anmälan ger dig en plats på väntelistan.

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum (fyll i med siffror)

Jag behöver logi*


(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*
Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu