Introduktion till krispsykologi, 5 sp (ÅA)

11–13.1.2019

Kriser av olika slag har blivit en del av den moderna människans vardag. Det kan handla om omvälvande saker som snabbt skakar om tillvaron på arbetsplatser eller i det privata livet, men också globalt. Med en god kunskapsgrund i krispsykologi kan man hjälpa både sig själv och andra.

Kursen ingår i grundstudierna i krispsykologi.

Målsättningar och innehåll

Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi
  • kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut
  • kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna

Allmänfärdigheter

De studerande utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Kurslitteratur:

  • Raundalen, M. & Schulz, J-H.. Krispedagogik – hjälp till barn och unga i kris. 2007. Studentlitteratur.
  • Dyregrov, A.. Sorg hos barn – En handledning för vuxna. 2007. Studentlitteratur.
  • Fahrman, M.. Barn i kris. 1993. Studentlitteratur.

Annat material för dem som tidigare har tentat kursen 703117.0 Krispsykologi, som har samma litteratur som ovan:

  1. Saari, S.: Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Otava 2000.
  2. Poijula, S.: Lapsi ja kriisi. Kirjapaja 2007. 703506.0

 

Lärare: FM Ann-Charlotte Kjerulf

Kurstid: fre 17.30–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA.  Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 16.12.2018

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu