Intervention, 5 sp (ÅA)

3–5.5.2019

Kriser av olika slag har blivit en del av den moderna människans vardag. Det kan handla om omvälvande saker som snabbt skakar om tillvaron på arbetsplatser eller i det privata livet, men också globalt. Har man goda kunskaper i hur man hanterar sorg och ger stöd i normaliseringsprocessen efter en kris, kan man hjälpa både sig själv och andra.

Kursen ingår i grundstudierna i krispsykologi.

Målsättningar och innehåll

Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck
  • beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer support
  • kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder

Allmänfärdigheter

Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Litteratur

  • Boss, P.. Loss, Trauma and Resilience – therapeutic work with ambigous loss. 2006. Norton.
  • Hammarlund, C-O.. Bearbetande samtal. 2001. Natur och Kultur.
  • Poijula, S.. Surutyö. 2005. Kirjapaja.

 

Lärare: FM Ann-Charlotte Kjerulf

Kurstid: fre 18–21.15, lö 9–16 och sö 10–13

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA.  Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 12.4.2019

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu