Bolagsrätt, 5 sp (ÅA)

20–22.11.2020

Aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, andelslag?

Det finns flera olika former av s.k. juridiska personer i finsk lagstiftning. Vad gäller för respektive typ av bolag, vem företräder bolaget och hur mycket personligt ansvar har du som ägare till bolaget? Vad händer om affärerna går dåligt och fordringsägarna vill försätta bolaget i konkurs?

Målsättning

Studieperioden är avsedd att ge insikter i den rättsliga regleringen av företagsverksamhet. Normerna behandlas mot bakgrund av företagsverksamhet som ett samhälleligt fenomen. Särskilt behandlas frågan om vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Fokus ligger vid aktiebolagsrätten.

Kursen omfattar följande frågor och områden:

 • företagstyper och företagets organisation
 • särskilda företagstyper, deras organisation och verksamhet
 • stiftelser
 • rättsskyddet för företagets delägare och för utomstående (härvid behandlas enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag)

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta bolagsrättsliga reglerna och principerna och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

Undervisningsformer

Föreläsningar och litteraturstudier.

Examinationsform

Skriftlig tentamen. Tentamenstillfällen: 8.12, 12.1 och 9.2.

Kurslitteratur:

 1. Immonen, R & Nuolimaa, R: Osakeyhtiöoikeuden perusteet, 2 uud. pain.,2012.
 2. Rissanen, K & Airaksinen, M & Castrén, M m.fl.: Yritysoikeus, 2 uud. pain., 2006 (läses kap. I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö, II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet (s. 119-132), III Kirjanpito ja tilintarkastus (s. 525-659), IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (s. 661-760)

Författningar:

 • AktiebolagsL (624/2006)
 • L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
 • L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag
 • L om andelslag (421/2013), kap. 1–2
 • Föreningslag (503/1989)
 • Stiftelselag (487/2015)
 • HandelsregisterL (129/1979)
 • ProkuraL (130/1979)
 • RevisionsL (1141/2015)
 • FirmaL (128/1979)
 • VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar)
 • Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (14.12.2012/749), avsnitt III
 • BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

Kurslitteraturen kan lämpligen lånas från Åbo Akademis bibliotek/ASA-biblioteket, Fänriksgatan 3 (öppet må-to kl. 9–20 och fre 9-16). Böcker kan också fås via fjärrlån på lokala bibliotek i det fall att dessa inte finns tillgängliga på studieorten. Författningarna finner man på www.finlex.fi.

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fredag 18–20.30, lördag och söndag 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 23.10.2020