Språk och turism

Tycker du om att jobba med människor? Vill du förbättra dina språkkunskaper? Då är Språk- och turismlinjen någonting för dig.

Turism

Turism är en snabbt växande näring som skapar arbetstillfällen inom rese- och besöksbranschen. Arbetsmöjligheterna är många och varierande. Året hos oss kan vara inkörsporten till vidareutbildning inom turism och språk. Du får en bred kunskap som även utgör en bas för att efter året vid VNF jobba inom turism- och servicebranschen.

Du får inblick i turismen som helhet, bl.a kunskap om aktörer och arbetsuppgifter i branschen, förståelse för turismens villkor och förutsättningar på nationell och internationell nivå samt insikter i olika kulturer, seder och bruk. Du lär dig god kundservice och gott kundbemötande.

Språk

Aktiva språkkunskaper är idag mycket viktigt i alla branscher. Hos oss kan du studera många olika språk: engelska, tyska, finska och svenska på olika nivåer samt nybörjarkurser i spanska och ryska.

Du erbjuds även engelskspråkiga kurser inom Intercultural Communication.

Resa

Vi planerar och genomför en resa i Europa då du får pröva på att vara reseproducent, reseledare och guide. Under de senaste åren har vi besökt Tjeckien, Tyskland, Spanien, Skottland och Italien.

Studiehandledning

Vill du få hjälp med att välja rätt yrkesinriktning? Förutom individuell studiehandledning erbjuds många exkursioner och företagsbesök. Vårt mål är att du ökar din självinsikt och stärker ditt självförtroende.

Vår linje rekommenderas för svensk- och finskspråkiga studenter samt för svenskspråkiga grundskolgångna. För finskspråkiga studerande erbjuder denna linje en utmärkt möjlighet att samtidigt lära sig svenska.

Turism – världens största näring

Kursens mål är att definiera begrepp och skapa förståelse för turismen som näring och för turismens förutsättningar i världen. De studerande bekantar sig med turistnäringens olika verksamhetsområden, turistorganisationer samt lagar och förordningar som styr branschen. Orsaker som ligger till grund för etablering av turistattraktioner samt symbolers värde i turismproduktionen behandlas. Kontinuerlig uppföljning av tidningar och annan media ger referenser till det aktuella läget.

Turismens historia och utveckling

Turismens historia och utveckling behandlas liksom hur samhällsutvecklingen i stort påverkat turistnäringen. Framtidsvisioner och trender inom turism studeras. Finlands turismutveckling studeras ingående, dels ur ett historiskt perspektiv, dels vad gäller framtidsvisioner och turismens målsättningar.

Turistgeografi, resmål och resvägar

De studerande bekantar sig med världskartan ur ett turistperspektiv. Utvecklingen och förutsättningar för turism i de olika världsdelarna behandlas i stora drag. Det geografiska läget och de kulturella identiteterna bestämmer till stor del hur turismen byggs upp i ett land eller inom en region i världen. Kursen tangerar därför traditionell geografi men har också en mer social och kulturell aspekt. Länder som har särskild aktualitet i medierna och i allmänhetens medvetande behandlas under kursens gång.

Natur- och ekoturism

Kursens mål är att klargöra varför miljö- och klimatfrågor är en viktig och växande del av turismen idag. Sambandet mellan turism, ekonomi och miljö behandlas. Kursen poängterar även turismens etiska ansvar och vilka allmänna förordningar som föreligger. Begreppet hållbar turism och dess olika implikationer diskuteras.

Kultur som turistresurs

De studerande bekantar sig med begrepp som kulturarv, regional identitet och kulturturism. Områden där kultur kan vara en resurs för turismen diskuteras. Utveckling av kulturturism och framtidsvisioner behandlas. Man bekantar sig med klassiska platser för kulturturism genom noggrant researcharbete men också med aktuella trender och nya fenomen. De studerande bekantar sig även med sociala koder och etikettsregler för olika kulturer och länder.

Att arbeta med service

Kursens mål är att definiera god och personlig service. Viktiga delmål är ökad självinsikt och större självförtroende i sammanhang där man möter kunder och kundgrupper. Stresstålighet, flexibilitet och kommunikativ förmåga betonas. De studerande får bekanta sig med olika arbetsuppgifter inom turistnäringen. Egenskaper och kunskaper som krävs av reseledare och guider så som kundbetjäning, presentations- och mikrofonteknik behandlas. De studerande får även öva sig i mötesteknik.

Reseledar- och guidekunskap

Inkluderas i blocket ”Att arbeta med service”

Marknadsföring och produktutveckling

De studerande får kunskap om marknadsföringens och produktutvecklingens betydelse inom turistnäringen. Man bekantar sig med de verktyg som behövs och de faktorer som skall iakttas då man skapar en god reseprodukt. Möjliga informationskanaler behandlas, marknadsföringsstrategier, synvinklar på kvalitetskrav, prissättningsfaktorer och beaktandet av krav för olika slag av kundgrupper.

Projekt/Resa

De studerande planerar och genomför en längre utlandsresa under året. I projektet ingår att söka resealternativ, insamling av medel samt att planera aktiviteter på reseorten. Resemålet studeras för att kunna bygga upp ett optimalt bra researrangemang. De studerande har hand om reseledar- och guideuppgifter under resan.

Studiehandledning

De studerande bekantar sig med olika yrken och arbetsuppgifter genom exkursioner och företagsbesök runt om i Nyland. De studerande besöker även Matka-mässan i Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats, olika hotell och andra aktörer i branschen. Individuell studiehandledning och enskilda samtal erbjuds under året. Målet är att öka den studerandes självinsikt och att stärka självförtroendet samt att utveckla samarbetsförmågan och det egna ansvaret.

Intercultural Communication

The main goal of the course is to provide students with hands-on culture specific knowledge and tips as tools for communicating with other cultures. Central notions and concepts of intercultural communication are introduced, providing an insight into the history and goals of the multi-disciplinary academic field of intercultural communication. Together with the group and by way of case studies, the student explores cultural clashes and their underlying explanations, in addition to the different viewpoints of various cultures as well as their effect on communication.

SPRÅK

Advanced English
This course is intended to prepare students for taking the Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) exam. The target CEFR level is B2/C1. The course will cover useful English vocabulary and phrases for different programs at VNF as well as some academic English for those wishing to pursue further university studies.

Praktisk svenska
Praktisk finska
Tyska
Ryska, nybörjarkurs
Spanska, nybörjarkurs

Marica Sundström

linjeledare för Språk och turism

"Jag får lära mig om olika kulturer och kulturmöten." Sara Mickos, 2015–2016 (Sibbo)

Efter gymnasiet visste jag inte vad jag ville studera så jag bestämde mig för att ta ett mellanår, och VNF verkade vara ett lämpligt alternativ. Jag är väldigt intresserad av språk, och på Språk och turismlinjen får jag utnyttja det. Dessutom får jag lära mig om olika kulturer och kulturmöten, vilket jag också tycker är intressant.

"Man får chansen att resa utomlands med andra ungdomar." Christian Svenskberg, 2014–2015 (Lappträsk)

Jag valde att studera språk och turism vid VNF för att få chansen att resa utomlands med andra ungdomar i min ålder. På samma gång har jag chansen att utveckla mina språkkunskaper. Flera av mina vänner som tidigare studerat här sade att jag skulle trivas på VNF och de hade rätt.

"Undervisningen är intressant och lärorik, med många studiebesök." Cecilia Asplund, 2013–2014 (Raseborg)

Jag valde att studera språk och turism på VNF eftersom turismbranschen bara växer och för att språk intresserar mig. Undervisningen är intressant och lärorik, med många studiebesök och till våren en resa utomlands. Vi har möjlighet att studera nya språk eller finslipa de språk vi redan haft i andra skolor. Det här året har man även fått en hel del nya vänner från både Språk och turismlinjen och de andra linjerna i skolan.

"Under året får vi bl.a. inblick i hur det är att vara guide genom att själv agera som guide." Emma Gäddnäs, 2012–2013 (Larsmo)

Mitt intresse för språk har alltid varit stort och jag har länge undrat hur det skulle vara att jobba inom turism. Jag kände mig inte redo att söka till en flera år lång turismutbildning för att sedan kanske inse att detta inte är något för mig. I stället valde jag VNF:s Språk och turismlinje och är väldigt nöjd med valet. Under året får vi bl.a. inblick i hur det är att vara guide genom att själv agera som guide, samt åka på guidade resor runt i landet och på en utlandsresa under våren. Dessutom får vi lära oss grunderna inom turismen och flera olika språk. Jag trivs otroligt bra här, studierna är omväxlande, miljön är lugn och trivsam och gemenskapen är otroligt bra.