Skadeståndsrätt, 5 sp

27–29.10.2017

Kursen behandlar frågor om såväl inom- som utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Ämnen som omfattas är de s.k. ansvarsgrunderna (culpa, strikt ansvar, olika försäkringslösningar etc.), kausalitetsproblem, adekvans, beräkning av ersättning, miljöskador, produktskador, tredjemans-skador, rena förmögenhetsskador, ideell ersättning, skador p.g.a. myndighetsutövning etc.

Målsättning:

Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda insikter i den utomkontraktuella skadeståndsrätten, såsom även en översikt över skadestånd vid avtalsbrott.

Kursen omfattar följande frågor och områden: – allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt – skadestånd i avtalsförhållanden

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 1) behärska de centrala delarna av skadeståndsrätt och 2) ha fördjupade insikter i produktansvar, miljöskadeansvar och i skadestånd vid avtalsbrott.

Undervisningsformer:

Föreläsningar och litteraturstudier

Examinationsform:

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur:

 • Ståhlberg & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, 2014
 • Saxén H, Skadestånd vid avtalsbrott. HD-praxis i Finland, 1995
 • Routamo & Ståhlberg & Karhu. Suomen vahingonkorvaus, 2013

Författningar:

 • SkadeståndsL (412/1974)
 • KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL läsas kursoriskt
 • Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KSL läsas kursoriskt
 • PatientskadeL (585/1986), kursoriskt
 • LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt
 • L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt
 • L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt
 • Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: 27–29.10.2017
fre 17.15–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinformation: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 6.10.2017

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu