Bolagsrätt, 5 sp (ÅA)

9–11.11.2018

Aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, andelslag?

Det finns flera olika former av s.k. juridiska personer i finsk lagstiftning. Vad gäller för respektive typ av bolag, vem företräder bolaget och hur mycket personligt ansvar har du som ägare till bolaget? Vad händer om affärerna går dåligt och fordringsägarna vill försätta bolaget i konkurs?

Målsättning

Kursen är avsedd att ge en översikt av hur företagsverksamheten är organiserad och vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta bolagsrättsliga reglerna och principerna och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar och litteraturstudier. Skriftlig tentamen

Kurslitteratur:

 1. Immonen, R & Nuolimaa, R: Osakeyhtiöoikeuden perusteet, 2 uud. pain.,2012
 2. Rissanen, K & Airaksinen, M & Castrén, M m.fl.: Yritysoikeus, 2 uud. pain., 2006 (Läses I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö, II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet (s. 119-132), III Kirjanpito ja tilintarkastus (s. 525-659), IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (s. 661-760)

3. Författningar:

 • AktiebolagsL (624/2006)
 • L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)
 • L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag
 • L om andelslag (421/2013), kap. 1 – 2
 • Föreningslag (503/1989)
 • Stiftelselag (487/2015)
 • HandelsregisterL (129/1979)
 • ProkuraL (130/1979)
 • RevisionsL (1141/2015)
 • FirmaL (128/1979)
 • VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar)
 • Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (14.12.2012/749), avsnitt III
 • BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

Tenttillfällen: 20.11, 18.12, 15.1. Anmälan senast en vecka innan tillfället: tina.huldin@vnf.fi

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 17.30–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 19.10.2018

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu