Avtalsrätt, 5 sp (ÅA)

12–14.10.2018

Kursen behandlar juridiska frågor som kan uppkomma mellan olika avtalsparter. Om ett avtal är ofullständigt eller diffust formulerat bör man finna en sådan lösning som är rättvis gentemot bägge parter. Inom kursen behandlas också som ett exempel på en särskild avtalstyp köpavtalet.

Målsättning

Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt). Kursen innefattar följande delområden: Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

Lärandemål

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

Undervisnings- och examinationsform

Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. föreläsningskurs (föreläsningar och litteraturstudier). Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur:

  1. Wilhelmsson & Sévon & Koskelo, Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl., 2006
  2. Sandvik & Sisula-Tulokas. Internationella köplagen, 2013
  3. Saarnilehto, Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain., 2009

4. Författningar:

  • Köplag (355/1987)
  • F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
  • L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6
  • Jordabalk (540/1995) kap. 2
  • Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag
  • L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag
  • L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

Tenttillfällen: 23.10, 13.11, 18.12. Anmälan senast en vecka innan tillfället: tina.huldin@vnf.fi

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 17.30–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader
tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 21.9.2018

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu