Arbetsrätt, 5 sp (ÅA)

17–19.11.2017

Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

Målsättning:

Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati och jämställdhet.

Lärandemål:

Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om arbetsrättens centrala delar.

Undervisningsformer:

Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. föreläsningskurs (föreläsningar och litteratur-studier)

Examinationsform:

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur:

 • Kairinen, Työoikeus perusteineen, 2 rev. uppl., 2007

Författningar:

 • Arbetsavtalslag (55/2001)
 • ArbetarskyddsL (738/2002)
 • L om samarbete inom företag (334/2007)
 • L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
 • L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
 • L om kollektivavtal (436/1946)
 • L om arbetsdomstolen (646/1974)
 • L om medling i arbetstvister (420/1962)
 • L om samarbete inom företag (334/2007)
 • L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
 • Personalfondslag (934/2010)
 • Arbetstidslag (605/1996)
 • Semesterlag (162/2005)
 • Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fre 17.15–20.30, lö 10.15–15.15 och sö 10.15–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €

Åbo Akademi uppbär en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår, denna avgift gäller ej den som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 27.10.2017

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu